สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

โดยมี นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและกลุ่มองค์กร เครือข่าย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบท ให้มีโอกาสได้เข้ารับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และได้มีการดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประจำทุกปี ในปัจจุบันมียอดเงินทั้งสิ้น 1,567,001.52.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาท ห้าสิบสองสตางค์ ) และในปี พ.ศ. 2559 กองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ได้ใช้จ่ายเงินกองทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 170,800.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยแยกเป็น ทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กฯ ส่วนกลาง ทุนละ 1,000.-บาท ทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กฯจังหวัดศรีสะเกษ ทุนละ 200.-บาท, เพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเด็กส่วนกลาง จำนวน 10,000.-บาท, สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงิน 30,000.-บาท
ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2560 นี้ ได้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงิน เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในครั้งนี้ รวมจำนวน 273,518.25.- บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสิบแปดบาท ยี่สิบห้าสตางค์ ) และได้รับเมตตาจิตจากพระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ มอบเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดยศรีสะเกษ โดยเงินดังกล่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ จะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการช่วยเหลือเด็กในชนบทต่อไป.

ข้อมูลภาพ/ข่าว ทศพร  ก้อนแก้ว พร้อมทีมข่าวอีสานตอนล่าง รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *